RUS

Bezmaksas konsultācijas pa telefonu
+371 26 961 685

janule@advokatriga.lv

Zvērināta advokāte Latvijā
Petra Janule

Advokāte ar vairāku gadu uzkrātām zināšanām un pieredzi juridiskajā jomā spēs efektīvi, profesionāli un konfidenciāli rast risinājumu jebkuras sarežģītības pakāpes krimināltiesiska rakstura jautājumu risināšanā. Advokāte izskata arī vispārīga rakstura civillietas un administratīvās lietas. Advokāte strādā ar personisku pieeju un godīgu attieksmi klientu interešu aizstāvības realizēšanā.

Sciencia est potentia
Zināšanas ir spēks
/Frānsiss Bēkons/

Advokāta palīdzība Latvijā: Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā

Juridiskā palīdzība

 

Nokļuvāt krimināla rakstura nepatikšanās?

 • Aizstāvība un pārstāvība policijā un prokuratūrā
 • Piedalīšanās izmeklēšanas darbībās, tā tiesiskuma kontrole
 • Dažāda rakstura sūdzību iesniegšana: par amatpersonu rīcību, drošības līdzekļu pārsūdzēšana u.c.
 • Aizstāvība un pārstāvība tiesā: taktikas izstrāde
 • Apelācijas un kasācijas sūdzība

Nepieciešama juridiskā palīdzība un pārstāvība civiltiesiska rakstura jautājumos?

 • Dažāda veida dokumentu sastādīšana: laulības šķiršana, paternitātes noteikšana un apstrīdēšana, uzturlīdzekļu piedziņa, līgumu sagatavošana, atzinumu sniegšana u.c.
 • Darba strīdu jautājumu risināšana
 • Dzīvokļu un īres tiesiskās attiecības
 • Nekustāmo īpašumu strīdu risināšana
 • Patērētāju tiesību aizsardzība
 • Parādu piedziņa
 • Mantojuma lietas

Administratīva rakstura jautājumu risināšana:

 • Pilsonības un migrācijas jautājumi
 • Administratīvie pārkāpumi un ar to saistīto sūdzību un atzinumu sniegšana
 • Administratīvais process valsts un pašvaldību iestādēs

Izglītība

 

 • 2006.—2013.g. – doktora grāds tiesību zinātnē LU
 • 2003.—2005.g. – maģistra grāds tiesību zinātnē LPA
 • 2000.—2003.g. – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība LPA ar kvalifikāciju jurista specializācijā
 • 1998.—2000.g. – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Latvijas Policijas Akadēmijā (LPA) ar kvalifikāciju izziņas dienesta specializācijā

Darba pieredze

Teorija

 • 2012.g. – darba grupas locekle Saeimas izveidotā demogrāfijas lietu apakškomisijā un LR Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijā
 • 2005.-2011.g. – juridisko priekšmetu pasniedzēja vidusskolā, tehnikumā un koledžā

Prakse

 • No 2012.g. – individuāli praktizējoša zvērināta advokāte Rīgā
 • 2009.-2012.g. – zvērināta advokāta R.Bortaščenoka palīdze zvērinātu advokātu birojā “Visa Vērte”
 • 2009.-2011.g. – sadarbība ar juridiskās palīdzības administrāciju juridiskās palīdzības sniegšanai trūcīgajām personām
 • 2004.-2005.g. – Rīgas Galvenās Policijas Pārvaldes 24.policijas nodaļas pirmstiesas izmeklēšanas grupas speciāliste

Zinātniskā darbība

2006.g.

 • Cilvēka dzīvības sākuma krimināltiesiskā aizsardzība. Juridiskais žurnāls “Jurista vārds”. 14.11.2006.g. Nr.45 (448) 10.lpp. www.juristavards.lv

2007.g.

 • Nodarījumi, kas saistīti ar nelikumīgu audu un orgānu izņemšanu. Juridiskais žurnāls “Jurista vārds”. 13.02.2007.g. Nr. 7(460). 7.lpp. www.juristavards.lv
 • Cilvēka dzīvības izbeigšanās krimināltiesiska aizsardzība. Juridiskais žurnāls “Jurista vārds”. 3.04.2007.g. Nr.14 (467). 20.lpp. www.juristavards.lv

2008.g.

 • Sodu politika slepkavības lietās. LPA izdevums “Studējošo raksti”. Nr 4. 2008.g. 122.lpp.

2009.g.

 • Notiesāto personu reintegrācija sabiedrībā pēc soda izciešanas. Juridiskais žurnāls “Jurista vārds”. 19.05.2009.g. Nr 20 (573).

2010.g.

 • Nosacītas notiesāšanas institūta attīstība un pilnveide. Starptautisks zinātnisks rakstu krājums “Sabiedrība un kultūra” nr. XII, sastād. A.Medveckis. Liepāja: LiePa, 2010.gads, 134.-141.lpp. ISSN 1407-6918

2011.g.

 • Jaundzimuša bērna slepkavības norobežošana no atstāšanas bez palīdzības. Starptautisks zinātnisks rakstu krājums “Valsts un tiesību aktuālās problēmas”. DU: Saule, 2011, 327-334.lpp. ISBN 978-9984-14-543-3.
 • Trūcīgas personas statuss un ar to saistītās problēmas. Juridiskais žurnāls “Jurista vārds”. 22.03.2011.g. Nr.12 (659). www.juristavards.lv
 • Cilvēka tiesības uz dzīvību mūsdienu izpratnē. Starptautisks zinātnisks rakstu krājums “Sabiedrība un kultūra” nr. XIII, sastād. A.Medveckis. Liepāja: LiePa, 2011.gads, 137.-144.lpp. ISSN 1407-6918
 • Kriminālatbildības par slepkavību pilnveidošana. Latvijas Universitātes žurnāls Nr.2. Juridiskā zinātne. LU, 2011.gads, 65-72.lpp. ISSN 1692-7677.
 • Некоторые аспекты, касающиеся субъективной стороны убийство. Сборник материалов V (XII) Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Правовое образование –Гражданское общество – Справедливое государство» Кемерово:Кемеровский государственный университет. Год 2011, c 283-288.

2012.g.

 • Monogrāfija: Janule P. Cilvēka dzīvības sākuma un izbeigšanās krimināltiesiskā aizsardzība. Rīga: DR Dizains, 2012.g .78.lpp. ISBN 9-789934-8279-0-7.
 • Janule P. Nonāvēšanas jēdziena izpratne un subjektīvo pazīmju nianses Latvijas krimināltiesībās. Starptautiski zinātniski atzīts rakstu krājums “Administratīvā un Kriminālā justīcijā” 2012.gada Nr.1, 25-31.lpp.
 • Biotehnoloģijas un nedzimušas dzīvības aizsardzības tiesiskais regulējums. Rakstu krājums. Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas. LU: Zvaigzne ABC, 2012, 135-155.lpp. ISBN 978-9934-0-203202
 • Liholaja V., Janule P. Pārdomas par diskusiju saistībā ar abortiem. Juridiskais žurnāls “Jurista vārds”. 14.08.2012.g. Nr. 33 (732), 12-18.lpp. www.juristavards.lv
 • „Перспективы латвийского судебного производство в области защиты человеческой жизни”. Starptautiski zinātniskajā konferencē Krievijas tiesību akadēmijā 2012.g. 11-12.aprīlī (iesniegta publicēšanai).
 • Janule P. Cilvēka dzīvības aizsardzības krimināltiesiskie aspekti. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: LU, 2012, 44.lpp.ISBN 978-9984-45-644-7
 • Janule P. Cilvēka dzīvības aizsardzības krimināltiesiskie aspekti. Promocijas darbs. Rīga, 2012, 258.lpp.
Bezmaksas konsultācijas pa telefonu +371 26 961 685

11 + 11 =

Zvērināta advokāte Petra Janule
Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050
janule@advokatriga.lv
+371 26961685

Copyright © 2017 www.advokatriga.lv. Visas tiesības aizsargātas